منو

پیچی

لامپ های پیچی و نیم پیچ برجیس
لامپ کم مصرف پیچی 8 وات برجیس

9 وات پیچی

توان 9w جریان 70mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 50w
لامپ کم مصرف پیچی 11 وات برجیس

11 وات پیچی

توان 11w جریان 85mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 60w
لامپ کم مصرف پیچی 15 وات برجیس

15 وات پیچی

توان 15w جریان 100mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 80w
لامپ کم مصرف پیچی 18 وات برجیس

18 وات پیچی

توان 18w جریان 130mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 90w
لامپ کم مصرف پیچی 20 وات برجیس

20 وات پیچی

توان 20w جریان 140mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 100w
لامپ کم مصرف پیچی 23 وات برجیس

23 وات پیچی

توان 23w جریان 155mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 120w
لامپ کم مصرف پیچی 30 وات برجیس

30 وات پیچی

توان 30w جریان 210mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 150w
لامپ کم مصرف پیچی 40 وات برجیس

40 وات پیچی

توان 40w جریان 320mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 190w
لامپ کم مصرف پیچی 50 وات برجیس

50 وات پیچی

توان 50w جریان 420mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 240w
لامپ کم مصرف پیچی 60 وات برجیس

60 وات پیچی

توان 60w جریان 490mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 290w
لامپ کم مصرف پیچی 80 وات برجیس

80 وات پیچی

توان 80w جریان 520mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 320w

دیدگاه ما خلق ارزش های به یاد ماندنی است . در این اثناء ، مشتریان ما می دانند که حفظ محیط زیست ، تنها با تولیدات سازگار این برند برتر امکان پذیر است .

کارکنان شایسته ، تولیدات متنوع شرکت ، کیفیت بالای محصول از بزرگترین افتخارات و انگیزش شرکت در پایبندی به تعهدات فی مابین با مشتریان است .